Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne

Fundusze Inwestycyjne są idealnym rozwiązaniem dla inwestorów oczekujących wysokich zysków przy: 
- minimalnym nakładzie własnej pracy
- poziomie ryzyka określonym wybraną strategią inwestowania
- elastycznym sposobie inwestowania
- możliwości przenoszenia inwestycji pomiędzy funduszami
- oraz zmiany strategii inwestycji w trakcie oszczędzania.


Fundusze Inwestycyjne umożliwiają osobom inwestującym niewielkie pieniądze zarabiać na instrumentach finansowych, przeznaczonych dla inwestorów z dużym kapitałem. Ich opłacalność podwyższa dodatkowo możliwość częściowego ominięcia podatku Belki i połączenia z ubezpieczeniem na życie.

Minimalny nakład własnej pracy
Firma zarządzająca funduszem inwestycyjnym (TFI) z mocy ustawy zobowiązana jest zatrudniać przynajmniej dwóch doradców inwestycyjnych, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i umiejętności inwestycyjne. Co więcej - również z mocy ustawy - może zajmować się tylko trzema czynnościami: tworzeniem funduszy inwestycyjnych, zarządzaniem aktywami funduszy i reprezentowaniem funduszy wobec osób trzecich. 

W efekcie, cały profesjonalny wysiłek firmy skierowany jest na pomnażanie posiadanych aktywów i jest to jedyna metoda wypracowywania zysku dla firmy. Inwestor musi jedynie wybrać odpowiadającą mu strategię inwestowania, a o efektywność tych rozwiązań zatroszczą się jej eksperci. O ich skuteczności najlepiej świadczą wyniki najlepszych Funduszy Inwestycyjnych.

Poziom ryzyka określony wybraną strategią inwestowania
Ustawa określająca zasady działania Funduszy Inwestycyjnych oraz zarządzających nimi Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych pomyślana jest pod kątem minimalizacji ryzyka inwestorów.


W szczególności:

- zabezpiecza inwestorów przed upadłością TFI lub Depozytariusza aktywów funduszu (separacja aktywów funduszu)
- jednoznaczne i obiektywne określa stopy zwrotu z inwestycji w danym Funduszu
- ogranicza ryzyko inwestycji przez narzucone ustawowo limity inwestycyjne,
- precyzyjnie określa cele i strategię inwestowania
- zakazuje inwestowania w niepewne bądź ryzykowne inwestycje
- eliminuje ryzyko upadłości TFI wskutek straty z innej działalności poprzez ustawowe ograniczenie zakresu działalności TFI
- narzuca Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych ścisłą kontrolę Komisji Papierów Wartościowych i Giełd
- zabezpiecza inwestorów przed ryzykiem rosnących lub nieprzewidzianych kosztów za obsługę FI, wymuszając określenie ich górnego limitu w statucie TFI .


Separacja aktywów funduszu

Środki zgromadzone w ramach Funduszu przechowywane są przez Depozytariusza, który odpowiada za ich bezpieczeństwo, a nie przez zarządzające funduszem towarzystwo. Co więcej, środki te nie wchodzą do masy upadłościowej w przypadku ogłoszenia upadłości przez zarządzającego funduszem ani depozytariusza i są chronione przed roszczeniami wierzycieli. Zostaną w całości przejęte przez inne Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych.

Jednoznaczne i obiektywne określenie stopy zwrotu inwestycji
Stopa zwrotu z inwestycji w danym funduszu inwestycyjnym określana jest na podstawie rynkowej wartości lokat funduszu. Dodatkowo, aby uniknąć ewentualnych możliwości manipulacji, każdego dnia wycena dokonywana jest nie tylko przez TFI, ale również przez Depozytariusza i dopiero po potwierdzeniu zgodności obu wycen dane te są publikowane. Precyzyjne przepisy o metodach wyceny gwarantują, że wyniki wszystkich funduszy inwestycyjnych są porównywalne.

Ustawowy zakaz inwestowania w niektóre niepewne bądź ryzykowne inwestycje
Aby uniknąć ryzykownych inwestycji, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych nie mogą inwestować w:

- nieruchomości
- kruszce
- udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
- wierzytelności wobec osób fizycznych

i mogą inwestować jedynie w:

- obligacje
- bony skarbowe
- akcje spółek o najwyższej wiarygodności finansowej, dopuszczone do obrotu publicznego


Cele i strategia inwestowania

Cel i strategia inwestowania Funduszu muszą być ściśle określone w statucie funduszu i mogą być zmienione tylko za zgodą Komisji Papierów Wartościowych i Giełd po opublikowaniu z odpowiednim wyprzedzeniem w ogólnopolskiej prasie.

Limity inwestycyjne
Limity inwestycyjne ograniczają ryzyko uniemożliwiając zarządzającemu funduszem inwestowanie zbyt wielkiej części aktywów funduszu w jedno narzędzie finansowe. Limity te dotyczą nie tylko akcji, ale również obligacji skarbu Państwa oraz krajów OECD.

W zależności od typu aktywów dominujących w portfelu funduszu, wyróżnia się:

  • Fundusz Obligacji (FO)
  • Fundusz Rynku Pieniężnego (FRP)
  • Fundusz Mieszany (FM)
  • Fundusz Akcji (FA)


Nasi doradcy wyjaśnią, w jaki sposób limity inwestycyjne oraz specyfika poszczególnych funduszy mogą wpływać na spodziewane zyski.

Sposób inwestowania, przenoszenia inwestycji pomiędzy funduszami, zmiany strategii inwestycji w trakcie oszczędzania
Fundusze Inwestycyjne dają inwestorom ogromną elastyczność w strategii inwestowania. Możliwe jest dokonanie jednorazowej wpłaty, jak również inwestowanie regularne, przy czym opłacalne jest zarówno inwestowanie dużych jak i niewielkich kwot. 

Dodatkowo, inwestor może w dowolnej chwili zmienić swoją strategię inwestowania, w dowolnej chwili - w całości lub części - wycofać swoje inwestycje, bądź przenieść je do innego funduszu.

Nasi doradcy przygotują dla Państwa prognozy rentowności dla poszczególnych strategii inwestycyjnych.

Możliwość częściowego ominięcia podatku Belki
Zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, podatek od zysków z inwestycji płacony jest w przypadku Funduszy Inwestycyjnych tylko podczas wypłaty środków z funduszu. W przypadku lokat bankowych, każda wypłata odsetek pociąga za sobą konieczność uiszczenia stosownego podatku, nawet przy reinwestowaniu zysków.

Połączenia inwestycji w FI z ubezpieczeniem na życie
Przy długoterminowym inwestowaniu w Fundusze Inwestycyjne, jedną z bardzo opłacalnych strategii jest połączenie tej inwestycji z ubezpieczeniem na życie. Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienia, zapraszamy na spotknie z naszymi doradcami.

Kursy walut
USD  3,7135
EUR  4,4863
JPY  3,5785
GBP  5,0643
carousel slider

© 2021 Realfinance Polska. Wszelkie prawa zastrzeżone

Projekt i realizacja: